Privacy Statement AVG

PRIVACY STATEMENT (AVG) per 25 mei 2018 van Mw. Drs. M.K. Guit-van Neerbos, psycholoog

 

Mw. Drs. M.K. Guit-van Neerbos, psycholoog gevestigd te Ovezande en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58484426, hecht belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

 

Dit privacy statement licht toe hoe Mw. M.K. Guit-van Neerbos met informatie over een geïdentificeerde en/of een identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

 1. Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Mw. M.K. Guit-van Neerbos persoonsgegevens verwerkt:

 • (mogelijke) cliënten
 • bezoekers in de praktijk van Mw. M.K. Guit-van Neerbos
 • bezoekers op www.viaguit.nl en www.adhd-helpdesk.nl,
 • bezoekers op Facebook van Via Guit praktijk voor psychologische behandeling en wandelcoaching@viaguit.nl ,van  ADHDWandelcoaching@adhdhelpdesk en van Depsychologischeboterham
 • overige personen die met Mw. Drs. M.K. Guit-van Neerbos contact opnemen (per email, telefoon en/of face to face) opnemen en/of van wie zij persoonsgegevens verwerkt

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens

Mw. Drs. M.K. Guit-van Neerbos verwerkt persoonsgegevens die:

 • betrokkene zelf, persoonlijk (face to face), telefonisch, en/of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens en/of andere persoonsgegevens
 • met schriftelijke toestemming van betrokkene wordt opgevraagd bij andere zorgprofessionals (behandelaren en/of verwijzers)
 • bij bezoek van betrokkene aan de website www.viaguit.nl en/of aan de website
 • www.adhd-helpdesk.nl zijn gegenereerd. En aan het bezoek op Facebook aan Via Guit praktijk voor psychologische behandeling en wandelcoaching@viaguit.nl ,van  ADHDWandelcoaching@adhdhelpdesk en van Depsychologischeboterham . Te denken valt aan het IP-adres en het surfgedrag op de websites en de sites op Facebook. Onder gegevens van het surfgedrag van betrokkene wordt verstaan, gegevens over het eerste bezoek, eerdere bezoeken en het huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop op de website wordt genavigeerd c.q. het klikgedrag van betrokkene.
 • via beveiligd digitaal (e-mail/e-health) verkeer bij Mw. Drs. M.K. Guit-van Neerbos zijn gekomen

 

 1. Doeleinden verwerking

Mw. Drs. M.K. Guit-van Neerbos verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het middels geïnformeerde toestemming komen tot en maken van een behandelovereenkomst
 • declaratie voor verrichte diensten
 • het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor afspraken en/of voor informatie waar betrokkene zelf om heeft gevraagd
 • het verbeteren van de websites  www.viaguit.nl en/of www.adhd-helpdesk.nl en sites op Facebook, Via Guit praktijk voor psychologische behandeling en wandelcoaching@viaguit.nl, ADHDWandelcoaching@adhdhelpdesk en Depsychologischeboterham .
 • het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website betreffen informatie over het aantal bezoekers, de duur van de bezoeken, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag van betrokkenen. Het gaat om generieke statistieken, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers
 • het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beveiligen en beschermen van vertrouwelijke gegevens

 

 


 

 1. Rechtsgrond

Mw. Drs. M.K. Guit-van Neerbos verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • Schriftelijke toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking
 • Middels geïnformeerde toestemming overeen komen en /of uitvoering van een behandelovereenkomst
 • Declaratie van de verrichte diensten
 • Wettelijke verplichtingen, waaronder de verplichting om een behandeldossier bij te houden, het zorgdragen voor een juridisch adequate boekhouding en/of voor het registreren van het BSN van betrokkene
 • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

 1. Verwerkers

Mw. Drs. M.K. Guit-van Neerbos kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Mw. Drs. M.K. Guit-van Neerbos persoonsgegevens verwerken. Zij sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 

 1. Persoonsgegevens delen met derden

Mw. Drs. M.K. Guit-van Neerbos deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen en/of die voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, nodig is. Dit doet zij uitsluitend met schriftelijke toestemming van betrokkene/de persoon in kwestie zelf. De enige uitzondering die zij hierop maakt, is als zij in het kader van haar zorgplicht haar beroepsgeheim dient te doorbreken. Dan zal zij, ook zonder schriftelijke toestemming, haar zorgplicht vervullen daar dit boven de veiligheid van betrokkene zelf en/of andere personen gaat.

Mw. drs. M.K. Guit-van Neerbos deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dit geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 

 1. Doorgifte buiten de EER

Mw. M.K. Guit-van Neerbos geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt zij er zorg voor dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 1. Bewaren van gegevens

Mw. drs. M.K.Guit-van Neerbos  bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is.  Zij hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. behandelgegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens
 3. bezoekers van bovengenoemde websites en bovengenoemde facebookpagina’s: 5 jaar na het laatste bezoek aan de websites en /of facebookpagina’s, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan

 

 1. Wijzigingen privacystatement

Mw. Drs. M.K. Guit-van Neerbos kan dit privacy statement altijd wijzigen. De meest actuele versie van het privacy statement wordt op de websites gepubliceerd. Zij adviseert u dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

 1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Mw. drs. M.K. Guit-van Neerbos te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met  Mw. drs. M.K. Guit-van Neerbos door een e-mailbericht te sturen naar info@viaguit.nl en/of naar info@adhd-helpdesk.nl .

 

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Mw. drs. M.K. Guit-van Neerbos persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met haar opnemen door een e-mailbericht te sturen naar info@viaguit.nl of info@adhd-helpdesk.nl . Een klacht neemt zij ten alle tijden serieus en zal zij binnen haar vermogens optimaal proberen op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).